За нас
Начало > За нас
                                                   
                                                        Фирма “МОНОЛИТ” е основана през 1994г. , като ЕТ”МОНОЛИТ – МВ” , гр.Плевен .През  2002г. се пререгистрира
в  “МОНОЛИТ”ООД, по ф.д. № 109/2002г.. Компанията е собственост и се управлява от двама равноправни съдружници
– Марина Велкова и Георги Велков  - висококвалифицирани строителни инженери.НОВОФирмата закупи нов ПРЕСТИЛКОВ АБКАНТ GIGANTEK BIMA с работна дължина 4000мм и възможност за заготовка на ламарина с дебелина до 1.50мм, максимална ширина на огъвката - 1100мм, с автоматично управление. Подробна техническа информация може да откриете тук.

gigantek.ch/index.htm


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Основната  дейност на компанията е в сферата на строителството и проект мениджмънта в тази област.
“МОНОЛИТ” предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектирането до цялостно изграждане на обекти  “до ключ” или изпълнение на отделни етапи.  Работи като главен изпълнител за комплексно изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради , реконструкция и модернизация на банкови офиси и магазини.

Фирмата е редовен член на Българска строителна камара още от създаването си.
Фирмата  притежава много отличия в различни категории от конкурса “Строителна корона -гр.Плевен”  за 2002г. , 2003г. и 2005г., Наградата за най-успешно представила се фирма в отрасъл “Строителство” за 2005г, награда на Камарата на строителите в България за 2008г.”Най-добър строителен обект” в категория Жилищни сгради и категория Търговски обекти.

От м.април 2008г. МОНОЛИТ ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват ПЪРВА ГРУПА – I до V категория. Фирмата разшири обхвата на дейността, като към притежаваната:
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от I до V категория, добави и следните групи:
ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура -  III и  IV категория,
ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда - от II до IV категория.


Основна цел на МОНОЛИТ ООД е да наложи нов модел на управление на инвестиционния проект в строителния сектор: 

• Да се разпознаят стартовите предпоставки за нови проекти и да се гарантират, съответно подобрят, чрез контактна дейност.

• Идентификация на поставянето на проблема и задачата; да може да се изведе от това целево планиране.

• Балансът на стабилизирането и променянето като задача за развитие.

• Да се разпознаят структурата на връзките и очакванията, за да се съгласува с това оптимално проектната организация.

• Структуриране, планиране и управление на проекта.

• Аналитични и творчески методи и техники за:
  - структуриране на проблема
  - процесите по вземане на решения
  - запознаване с плановата дейност и с гарантирането на реализирането й и упражняването им
  - мотивация и ръководство на проектните екипи ( създаване и развитие на екипите)
  - групово-динамичните процеси да могат да се разпознаят, рефлектират и повлияят
  - да се разпознае организационната динамика между екип, отделни членове и йерархия.
Настоящите документи и публикации са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "МОНОЛИТ"ООД носи цялата отговорност за съдържанието на всички документи и публикации, свързани с Проект ESF-2116-04-11001 - "По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД" , и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и/или Агенция по заетостта.

От месец март 2013г. "МОНОЛИТ"ООД работи по Проект ESF-2116-04-11001 - "По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД"  http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=79525

На 24.04.2013г. в заседателната зала на "Монолит"ООД се проведе пресконференция, във връзка с представянето на вече стартиралия проект "По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД" , финансиран по Оперативна програма "РЧР", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Служителите на "Монолит"ООД по време на обучението, ще придобият знания и умения за работа с най-новите и модерни материали и технологии за специалността. Обучението ще завърши с изпити по теория и практика.
                                                                                     
                                                        

                                                                    ”МОНОЛИТ ”ООД притежава сертификати за внедрена Интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия при работа и околна среда, съгласно изискванията на стандартите  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 www.tuvdotcom.com и  BS OHSAS  18001:2007 www.club9000.org.ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Във връзка със Системата за управление на качеството са начертани следните основни насоки:

Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите с цел предлагане и изпълнение           на  строителни услуги с желаното от тях качество, срок и цена.

Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите и поддържане на вътрешна            среда /микроклимат/ за постоянно подобряване качеството и спазване сроковете за изпълнение.

Приобщаване персонала на дружеството чрез оценяване на неговите знания, възможности и умения, за да бъдат използвани       в максимална степен. Постоянно повишаване на квалификацията чрез провеждане на подходящи вътрешни и външни обучения.

Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури постигане на желаните резултати.

Ефективно управление на взаимносвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на специфичното оборудване, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата, на процесите и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания  работна среда.

Непрекъснато подобряване  - постоянна цел на дружеството.
Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.
Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с утвърдени доставчици.


ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Същата е насочена към осигуряване на високо ниво на здраве и безопасност при работа , намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти  при изпълнение на трудовите дейности, посредством активни превантивни подходи на управление.
В съответствие с така обявената политика, определяме следните общи цели  по здраве и безопасност при работа:

Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;

Спазване на действащото, приложимо за Дружеството, законодателство в областта  на здравословните и безопасни условия на труд;

Интегриране на СУЗБР със Системата за управление на качеството;

Осигуряване на наблюдение и измерване на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в Дружеството;

Осигуряване на прозрачност на резултатите от дейността на Дружеството по отношение на Системата за управление на здравето и безопасността при работа;

Осигуряване на обучение, мотивация и ангажираност на персонала на Дружеството за активно участие при осъществяване на така декларираната политика.

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политиката по опазване на околната среда е насочена към развитие и осъществяване на всички дейности, процеси, продукти и услуги по приемлив за околната среда начин, за предотвратяване на замърсяването и непрестанно подобряване.

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА, определяме следните общи цели  по опазване на околната среда:

Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците от производствената дейност, свързана със строителството и ремонта на жилищни, административни и промишлени сгради и инфраструктурни обекти,   и поетапна замяна на някои опасни химични вещества;

Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, икономично потребление на  електрическата енергия и други използвани енергоизточници  за производствената дейност, транспорт, отопление и  други ресурси;

Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми по околна среда като част от бизнес-стратегията на Дружеството, включително прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и целесъобразно;

Ресурсно осигуряване на изпълнението на приетата програма за подобряване управлението на аспектите на околната среда с цел намаляване и предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда;

Поддържане в добро техническо състояние на наличната техника и обновяване на техническото оборудване с екологично оборудване;

Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;

Непрекъснато наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

Стремеж към поддържане на съответствие със законовите изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности, процеси, продукти и услуги;

Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;

Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни  при решаване на проблемите по опазване на околната среда;

Оценяване на резултатността спрямо околната среда по предварително приети показатели за резултатност на управлението и на дейностите на организацията и търсене на възможности за подобряване.        Ограничение на отговорността    Контакти